اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)، شهریور ماه 97

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)

First festival of Iranian medicine (synovial medicine)

پوستر اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی)

اولین جشنواره طب ایرانی (طب سینوی) در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان در شهر همدان برگزار گردید.


محورهای تخصصی:

1- آموزش در طب سنتی (ایرانی)
2- پژوهش در طب سنتی (ایرانی)
3- فناوری در طب سنتی (ایرانی)