هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

8th Students Mining Engineering Conference

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۰ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۰ توسط دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات محوری کنفرانس
پی جویی و اکتشاف منابع معدنی
دورسنجی،‌زمین شناسی اقتصادی، هیدروژئولوژی معدنی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، مدلسازی و ارزیابی ذخائر،‌ مطالعات ساختگاهی، آب‌های زیرزمینی و ... .

استخراج مواد معدنی
طراحی،‌ برنامه ریزی تولید، تعیین حد نهائی، آماده سازی،‌حفاری و آتشباری، خدمات فنی، ترابری و ...

فرآوری مواد معدنی
خردایش، طبقه بندی، روش‌های جدایش،‌ کنترل و مدلسازی سیستم‌های فرآوری و ... .

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک
انتخاب ساختگاه، تحلیل پایداری، ابزاربندی و رفتارسنجی، سدسازی و تونل‌زنی، حفاری مکانیزه،‌ دینامیک سنگ، مهندسی تزریق،‌ هیدرولیک سنگ، ساختگاه هسته‌ای و ... .

نفت
اکتشاف، حفاری،‌ مهندسی مخازن و بهره‌برداری و ... .

موضوعات بنیادی و افق‌های جدید
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، زلزله، بهسازی زمین،‌آموزش و پژوهش، الگوریتم‌های تصمیم‌گیری و ...

سایر زمینه های مرتبط
مدیریت، اقتصاد معدنی، مطالعات راهبردی، محیط زیست، ایمنی و بهداشت و ...مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن