پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

5th Students Mining Engineering Conference

پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن