سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

3rd Students Mining Engineering Conference

سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۱ تا ۸ آبان ۱۳۸۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن