اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

1st Students Mining Engineering Conference

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۷۸ تا ۵ خرداد ۱۳۷۸ توسط دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن