چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک

چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک

Fourth Professional Conference of Electronic Government Softwares

چهارمین همایش تخصصی نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۱ توسط در شهر قشم برگزار گردید.


عناوین اصلی موضوعات مورد بررسی در همایش نرم افزار های سازمانی و دولت الکترونیک:

- آموزش الکترونیکی
- بانکداری الکترونیک
- بیمه و بورس

- حمل ونقل هوشمند:
- اطلاع رسانی به مسافرانباسیستمهای پیشرفته اطلاعرسانی (ATIS)
- پرداخت الکترونیکی
- بایگانی اطلاعات
- کنترل و ایمنی خودروها
- و...

- گردشگری الکترونیک:
-  کمک به توسعه اقتصادی مناطق آزاد ، به مدد بازاریابی و تبلیغات در جهت جذب گردش‌گر، فروش صنایع دستی و استقرار منابع در آن مناطق..
-  عدم نیاز به پیمودن مسافت‌های طولانی و خسته کننده که در نتیجه، برای افراد مسن، بیمار و کودکان که تحمل طی مسافت‌های طولانی را ندارند، قابل استفاده است.
-  بسیاری از نوجوانان، جوانان و دختران، بدون حضور والدین و با امنیت خاطر، می‌توانند با کمک گردش‌گری الکترونیکی، به سفر بپردازند.
- و...

- نهاد های دولتی

اهداف همایش:

- توسعه نهضت نرم افزاری
- تبادل تجربیات و دستاوردهای دستگاههای اجرایی کشور
- ارائه جدیدترین یافته های خدمات الکترونیک در زمینه مدیریت
- معرفی توانمندیهای داخلی و خارجی در عرصه خدمات الکترونیک
- بررسی تجربیات و چشم اندازآینده حوزه خدمات الکترونیک
- هدایت بودجه های دولتی ICTدر بخش خصوصی
- ارایه جدیدترین نرم افزارهای تخصصی و عملیاتی
- تسهیل و مشارکت در امور شهروندان و فرهنگ سازی در زمینه دولت الکترونیک
- بررسی شبکه هوشمند اینترنت ملی


محورهای همایش:

- دولت الکترونیک و روشهای تحقق آن
- تجارت الکترونیک و تجربیات اجرا شده
- بانکداری الکترونیک و بررسی تونمندیهای موجود
- شهر الکترونیک و الزامات تحقق آن
- سیستمهای مدیریت محتوی
- سیستمهای امنیت اطلاعات
- سیستمهای مدیریت اطلاعات MIS
- سیستمهای برنامه ریزی منابع ERP
- سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری CRM
- سیستمهای مدیریت بحران
- آموزش مجازی
- تعیین نقش نرم افزارهای مختلف در توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد
- تعیین نقش نرم افزارهای مختلف در توسعه صنعت گردشگری مناطق آزاد
- اینترنت ملی و جایگاه آن در دولت الکترونیک