هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

18th Seminar of Mathematical Analysis and its Application

هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ تا ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ توسط دانشگاه تربیت معلم - دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر در شهر تهران برگزار گردید.