هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

17th Seminar of Mathematical Analysis and its Application

هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اراک در شهر اراک برگزار گردید.