دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

2nd Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran

دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۶ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۶ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن