اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

1st Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran

اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۳ تا ۱ تیر ۱۳۷۳ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن