همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

National Congress on South Khorasan,Discipline and Security

پوستر همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت

همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.


هدف کلی هماییش :
 خراسان جنوبی شناسی انتظامی

 

اهداف همایش:

- محیط شناسی اجتماعی نظم و امنیت
- محیط شناسی جغرافیایی نظم و امنیت
- محیط شناسی اقتصادی نظم و امنیت
- محیط شناسی سیاسی نظم و امنیت
- محیط شناسی ژئوپلیتیکی نظم و امنیت
- محیط شناسی فرهنگی نظم و امنیت
- آینده پژوهی نظم و امنیت در خراسان جنوبی
- افزایش زمینه تعامل و تبادل نظری و فکری بین دانشگاهیان و پژوهشگران و متولیان نظم و امنیت
- بهره گیری از تجارب پیشکسوتان نظم و امنیت در خراسان جنوبی
- برآورده ساختن نیازهای علمی –پژوهشی نهادهای متولی نظم و امنیت


محورهای همایش:

خراسان جنوبی؛ محیط شناسی اجتماعی- فرهنگی
 
 - سرمایه اجتماعی؛ نظم و امنیت
 
 - جغرافیای فرهنگی؛ نظم و امنیت
 
 - جمعیت و شاخصهای جمعیتی؛ نظم و امنیت
 
 - خانواده؛ نظم و امنیت
 
- محیط های آموزشی؛ نظم و امنیت
 
 - الگوی مصرف رسانه ای؛ نظم و امنیت
 
 - حاشیه نشینی؛ نظم و امنیت
 
 - و ...
 
 
خراسان جنوبی؛ محیط شناسی امنیتی- انتظامی
 
 - جرائم (سرقت، قتل، نزاع دسته جمعی، )؛ نظم و امنیت
 
 - اعتیاد و قاچاق مواد مخدر؛ نظم و امنیت
 
 - ایستگاههای کنترل و بازرسی، نظم و امنیت
 
 - خلأها و ضعفهای قانونی؛ نظم و امنیت
 
 - نظارت همگانی؛ نظم و امنیت
 
 - تعاملات و تزاحمات  بین سازمانی؛  نظم و امنیت
 
- پدافند غیر عامل؛ نظم و امنیت
 
- و ....
 
 
 
خراسان جنوبی؛ جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
 
 - مرزهای شرقی،  همجواری با افغانستان؛ نظم و امنیت
 
 - حفره های حاکمیتی؛ نظم و امنیت
 
 - موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک؛ نظم و امنیت
 
 - تقسیمات کشوری؛ نظم و امنیت
 
 - اقلیتهای مذهبی و قومی؛ نظم و امنیت
 
 - وحدت اسلامی؛ نظم و امنیت
 
 - اتباع بیگانه، نظم و امنیت
 
 - طرحهای انتقال آب از فراسوی مرزها؛ نظم و امنیت
 
 - و ....
 
 
 
خراسان جنوبی؛ محیط شناسی اقتصادی
 
 - تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ نظم و امنیت
 
 - تحریمهای اقتصادی؛ اقتصاد مقاومتی ؛ نظم و امنیت
 
 - ترانزیت محور شرق؛ نظم و امنیت
 
 - قاچاق کالا و سوخت؛ نظم و امنیت
 
 - اشتغال؛ نظم و امنیت
 
 - پایدار سازی سکونتگاههای روستایی؛ نظم و امنیت
 
 - مبادلات و بازارچه های مرزی؛ نظم و امنیت
 
 - و ....
 
خراسان جنوبی؛ آمایش سرزمین
 
 - پهنه بندی جرم؛ نظم و امنیت
 
 - توسعه و عمران کویر، نظم و امنیت
 
 - زیرساخت داده های مکانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی ؛ نظم و امنیت
 
 - طرحهای مسکن مهر؛ نظم و امنیت
 
 - عدالت جغرافیایی ( توازن منطقه ای )؛ نظم و امنیت
 
 - مدیریت بحران؛ نظم و امنیت
 
 - و ....
 
خراسان جنوبی،آینده پژوهی نظم و امنیت
 
 - خراسان جنوبی در  افق 1404؛  نظم و امنیت
 
 - نیازسنجی نظم و امنیت خراسان جنوبی در افق 1404
 
 - آینده پژوهی جمعیت؛ نظم و امنیت
 
 - برنامه های توسعه منطقه ای ، نظم و امنیت
 
 - روندهای ژئوپلیتیکی محلی و منطقه ای، نظم و امنیت
 
 - فضای مجازی و اینترنت؛ نظم و امنیت
 
 - و ....