دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران

2nd Symposium of Iranian Paleontological Society

دومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط انجمن دیرینه شناسی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش  

دبیرخانه همایش مقالات ارسالی را در قالبهای زیر پذیرا می باشد:
1- ریز دیرینه شناسی
2- دیرینه شناسی بی مهرگان
3- دیرینه شناسی مهره داران
4- دیرینه شناسی گیاهی
5- دیرینه شناسی دانه های گرده
6- دیرینه شناسی اثر فسیلها
7- بوم شناسی دیرینه
8- جغرافیای زیستی دیرینه
9- چینه نگاری زیستی
10- چینه نگاری سنگی
11- چینه نگاری رخدادی
12- چینه نگاری ایزوتوپی
13- چینه نگاری  توالیها
14- انقراض و عوامل کنترل کننده آن
15- کاربرد دیرینه شناسی در اکتشاف ذخایر هیدروکربوری
16- زمین باستان شناسی و رخداد های دوران چهارم