همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی

همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی

پوستر همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی

همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در شهر شیروان برگزار گردید.


محورهای همایش:

- توریسم و امنیت مرز
- قوانین و امنیت مرز
- راه و امنیت پایدار مرز
- ژئوپولیتیک و امنیت پایدار مرز
- فرایند جهانی شدن و امنیت مرز
- توسعه اقتصادی و امنیت پایدار مرز
- توسعه فرهنگی و امنیت پایدار مرز
- توسعه اجتماعی و امنیت پایدار مرز
- آموزه ها و تعالیم دینی و امنیت  مرز
- مرزنشینان و توسعه امنیت پایدار مرز
- توسعه زیست محیطی و امنیت پایدار مرز
- اعتیاد و اسیب های روانی و اجتماعی و امنیت پایدار مرز
- بازارچه ها و دروازه های مرزی و امنیت پایدار مرز
- فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه امنیت پایدار مرز
- مبانی و مفاهیم، الگوها و مدل های نظری مرتبط با رویکرد توسعه پایدار و امنیت مرز
- سایر موضوعات مرتبط با موضوع همایش...