هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

8th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۷ تا ۲ آذر ۱۳۸۷ توسط شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورها و موضوعات ارائه مقاله

1. سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSE) در معادن و صنایع معدنی
2. چارچوب HSE Plan  برای طرحهای توسعه، پیمانکاران
3. شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک های HSE در معادن و صنایع معدنی
4. حوادث و بیماریهای ناشی از کار در معادن و صنایع معدنی
5. فن آوری های مدرن در ایمن سازی معادن
6. جنبه های HSE  در عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
7. جنبه های اقتصادی بهبود عملکرد بهداشتی و ایمنی در معادن و صنایع معدنی
8. مدیریت ضایعات جامد و پساب ها در معادن و صنایع معدنی
9.ارتقاء عملکرد HSE پیمانکاران شاغل در معادن و صنایع معدنی
10.ارزیابی قوانین و مقررات HSE مرتبط با معادن و صنایع معدنی در ایران و جهان
11.راهکارهای ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در معادن و صنایع معدنی ایران
12.مدیریت HSE و توسعه پایدار
13.راهکارهای اجرایی بهبود شرایط HSE در معادن و صنایع معدنی
14. نقش سرمایه گذاری  در رشد وشکوفائی  اقتصاد معادن و صنایع معدنی
15.باز سازی معادن
16.سایر موضوع های مرتبط با عنوان همایش