هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

7th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries

هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۶ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۶ توسط مجتمع مس سرچشمه در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی