دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۴ تا ۲۴ آذر ۱۳۸۴ توسط موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور