هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

18th Symposium of Geological Society of Iran

هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۳ تا ۴ دی ۱۳۹۳ توسط انجمن زمین شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران