دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

10th Symposium of Geological Society of Iran

دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۵ تا ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران