هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

8th Symposium of Geological Society of Iran

هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۳ تا ۷ شهریور ۱۳۸۳ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه صنعتی شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران