هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

7th Symposium of Geological Society of Iran

هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۲ تا ۷ شهریور ۱۳۸۲ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران