پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

5th Symposium of Geological Society of Iran

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۰ تا ۸ شهریور ۱۳۸۰ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران