چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

4th Symposium of Geological Society of Iran

چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۷۹ تا ۱۰ آذر ۱۳۷۹ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران