سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

3rd Symposium of Geological Society of Iran

سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۷۸ تا ۱۱ شهریور ۱۳۷۸ توسط انجمن زمین شناسی ایران و دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران