دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

2nd Symposium of Geological Society of Iran

دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۷۷ تا ۲۹ مرداد ۱۳۷۷ توسط انجمن زمین شناسی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران