اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

1st Seminar on Family, Student, University

اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه