همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

Soil Environment and Sustainable Development Conference

همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۸ آبان ۱۳۸۵ توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار