همایش تخصصی اصلاح الگوی مصرف ونیرو های مسلح

همایش تخصصی اصلاح الگوی مصرف ونیرو های مسلح

همایش تخصصی اصلاح الگوی مصرف ونیرو های مسلح در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه امام حسین و مرکز تحقیقات مهندسی سیستم ها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

1.     مفاهیم و چیستی موضوع
2.     پیشینه،الگوها و روش های شناخته شده
3.     کاربرد درمنابع سازمان وساختار سازمانی
4.     کاربردهای ویژه ونتایج به کارگیری درنیروهای مسلح
5.     آسیب شناسی اصلاح الگوی مصرف درنیروهای مسلح
6.     بررسی و مطالعه تطبیقی درنیروهای مسلح سایرکشورها
7.     نقش فرهنگ و آموزه های دینی در اصلاح الگوی مصرف در نیروهای مسلح