همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها

همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها

همایش ملی خصوصی سازی در ایران، موانع، مشکلات و راهکارها در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.


خصوصی‌سازی روندی است که در طی آن، در هر سطحی، دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات و تأسیسات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی نموده و در صورت تشخیص و اقتضاء، نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می‌کند. در این حالت خصوصی‌سازی می‌تواند اشکال متفاوتی به خود گیرد مانند فروش مستقیم واحدهای تحت تملک، مشارکت دادن بخش خصوصی در گوشه‌ای از فعالیت‌های این مؤسسات و یا واگذاری بخش‌های معینی از وظایف دولتی.

محورهای همایش:
موانع و مشکلات خصوصی سازی:
موانع سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی خصوصی سازی در ایران ♦ موانع ومشکلات قضایی وحقوقی خصوصی سازی در ایران ♦ موانع و مشکلات اداری خصوصی سازی در ایران ♦ موانع و مشکلات تاریخی خصوصی سازی در ایران ♦ آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران ♦ مشکلات اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی

رابطه خصوصی سازی و عوامل اجتماعی:
رابطه خصوصی سازی وایجاد اشتغال در ایران ♦ رابطه خصوصی سازی و بهره وری در ایران ♦ رابطه خصوصی سازی و فقر وثروت در ایران ♦ رابطه خصوصی سازی با مشارکت عمومی مردم ♦ رابطه خصوصی سازی با گسترش بیمه های اجتماعی

رابطه خصوصی سازی و عوامل اقتصادی:
خصوصی سازی و رابطه آن با برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور ♦ خصوصی سازی ورابطه آن با جایگاه اقتصادی در ایران در سطح بین الملل ♦ خصوصی سازی و رابطه آن با مصرف انرژی و بهینه سازی و انرژی ♦ رابطه خصوصی سازی و گسترش تعاونی ها ♦ مالکیت معنوی و خصوصی سازی ♦ رشد اقتصادی ورابطه آن با خصوصی سازی ♦ خصوصی‌سازی در نظام بانکداری؛

رابطه خصوصی سازی با تولید و بهره وری:
راهکارهای ارتقا خصوصی سازی در ایران ♦ رابطه اندازه دولت و خصوصی سازی ♦ جهانی شدن و خصوصی سازی ♦ نقش دانشگاهها در خصوصی سازی ♦ تعامل دولت و بنگاه در فرآیند خصوصی سازی ♦ جهانی شدن، خصوصی‌سازی و اشتغال ♦ خصوصی سازی و رقابت پذیری ♦ رویکرد دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در بسط بنگاه‌های خصوصی ♦ مقررات زدائی، خصوصی‌سازی، آزاد سازی تجاری: رویکرد دولت‌ها ♦ الگوهای مختلف و تجربه‌های موفق خصوصی‌سازی ♦ زمینه‌ها و پیامدهای سیاسی و فرهنگی خصوصی‌سازی ♦ مسئولیت دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در خصوصی‌سازی ♦ خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی در ایران ♦ خصوصی‌سازی، کاهش فقر و عدالت  ♦ الزامات حقوقی و قضایی در فرآیند خصوصی‌سازی ♦ مسئولیت بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی در تأمین عدالت اقتصادی ♦ آزادسازی اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و عدالت ♦ تجربه سایر کشورها در خصوصی سازی ♦ ارائه الگو و روشهای اجرایی ♦ بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی سازی کشور ♦ مکانیسم خصوصی سازی ♦ خصوصی سازی از منظر قوانین ♦ فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی در گسترش خصوصی سازی ♦ خصوصی سازی و پیوند با حصوصی سازی و بستر های مورد نیاز