ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی در شهر تهران برگزار گردید.


ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

موضوعات کنفرانس:
موضوعات زیر طی سه روز کنفرانس پوشش داده خواهد شد:

زلزله‌شناسی
•لرزه زمین ساخت و دیرینه لرزه‌شناسی
•زلزله‌شناسی و شبکه‌های لرزه‌نگاری
•زلزله‌شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین
•پیش‌بینی و هشدارهای پیش از وقوع زلزله
 
مهندسی ژئوتکنیک
•ابنیه­ خاکی (پی، دیوار حایل، سدهای خاکی، ابنیه های زیر زمینی، . . ) 
•اثرات ساختگاه و اندرکنش خاک و سازه
•مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی
•مخاطرات ژئوتکنیکی

مهندسی زلزله
مطالعات مرتبط با مهندسی زلزله در سه زمینه ساختمان، شریان‌های حیاتی و سازه‌های خاص در موضوعات:
•مدلسازی و تحلیل دینامیکی سازه‌ها
•طراحی لرزه‌ای
•بهسازی لرزه‌ای، فناوری و روش‌های نوین
•مطالعات آسیب‌پذیری و براورد خسارت لرزه‌ای
•مباحث آیین‌نامه‌ای
•روش‌های آزمایشگاهی
•اندازه‌گیری، شناسایی و پایش لرزه‌ای
•کنترل لرزه‌ای سازه‌ها
•درس‌های زلزله‌های اخیر
•بهسازی لرزه‌ای ابنیه تاریخی

مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای
•نوسازی و توسعه شهری-منطقه‌ای مبتنی بر ریسک زلزله
•مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت خطر پذیری زلزله
•مدیریت خطر پذیری در شهرها و مناطق روستایی
•آموزش همگانی، آمادگی و اطلاع‌رسانی
•مدیریت واکنش اضطراری، بازتوانی و بازسازی
•فناوریهای نوین در مدیریت خطرپذیری و بحرانمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله