پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۳ اردبهشت ۱۳۸۶ تا ۲۶ اردبهشت ۱۳۸۶ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله