چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

4th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering

چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله