اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

1st Seminar on Environment and Color

اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۸۲ توسط پژوهشکده صنایع رنگ در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ