سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین و ژئوفیزیک دریا،اقیانوس شناسی،آبهای بین الملل و جنوبگان

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین و ژئوفیزیک دریا،اقیانوس شناسی،آبهای بین الملل و جنوبگان

32 nd National &1st International GeoScience & Marine Geo Physics,Oceanography,International Waters & Antractica

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین و ژئوفیزیک دریا،اقیانوس شناسی،آبهای بین الملل و جنوبگان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ توسط سازمان زمین شناسی ایران در شهر چابهار برگزار گردید.


محورهای کنگره:

علوم زمین و ژئوفیزیک دریا
- رسوب شناسی
- زمین شناسی دریایی
- ژئومورفولوژی دریا و سواحل
- ژئوفیزیک دریا
- ژئوتکنیک  دریا
- مهندسی سواحل، سازه های ساحلی و بنادر
- سایر موضوعات مرتبط

زیر محورها: 
- معرفی توانمندی های ملی در امور مهندسی ساحلی و فرا ساحلی
- چالش های پیش رو در توسعه مهندسی ساحلی و فرا ساحلی
- چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در انتقال فناوری و سخت افزار
- توانمندی های ژئوفیزیک دریایی در تعیین جریان ­های غالب و بزرگ مقیاس محیط های آبی


آبهای بین الملل و جنوبگان
- شیمی و فیزیک دریا
- زیست شناسی دریا
- محیط زیست، آلودگی دریا و مخاطرات آن
- حقوق دریا
- جنوبگان و اهمیت آن
- و سایر موضوعات مرتبط