دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

2nd Surfactant & Detergent Technology Conference

دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده