سومین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

سومین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

3rd national conference on sustainable development of renewable

پوستر سومین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده

سومین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط گروه پژوهشی بوعلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 مدیریت مرتع و مرتعداری
-آنالیز و ارزیابی وروش های بررسی پوشش گیاهی مراتع
-اکولوژی کمی و بررسی جوامع گیاهی مراتع
-اصلاح، احیاء و توسعه مراتع
-مدیریت چرای دام و سیستم های رمه گردانی
-کیفیت و ارزش غذائی گیاهان مرتعی در تغذیه دام
-محصولات فرعی مراتع
-ارزیابی طرح های مرتعداری
-آفات و بیماری گیاهان مرتعی
-مسائل اقتصادی و اجتماعی مراتع ، اقتصاد مرتع
-نقش و اثرات خشکی و خشک سالی در پوشش گیاهی
 
مدیریت حوزه های آبخیز و آبخیزداری
-ارزیابی طرح های آبخیز داری
-حفاظت و کاهش فرسایش خاک
-روش های بیولوژیک مبارزه با فرسایش و تثبیت خاک
-حفظ و نگهداری آب در سر شاخه ها
-مدیریت جامع حوزه های آبخیز و استفاده چند منظوره
-پخش سیلاب و آبخوانداری
-آمایش سرزمین
 
مدیریت جنگل و جنگلکاری
-بهره برداری از منابع جنگلی
-اصلاح و احیاء و توسعه جنگلها
-حفاظت از جنگل ها و توسعه جنگلکاری
-اکولوژی و بررسی جوامع گیاهی جنگل
-محصولات فرعی جنگل
-آفات و بیماری درختان جنگلی
-جنگل کاری  باگونه های مقاوم و سازگار
-صنایع چوب
 
مدیریت مناطق بیابانی و بیابان زدائی
-اهمیت مناطق بیابانی
-بیابانزائی و بیابانزدائی
-مبارزه با شورشدن اراضی بیابانی
-خاک های مناطق بیابانی
-اصلاح و احیاء پوشش مناطق بیابان
 
مدیریت بهره وری از طبیعت
-اکو توریسم
-تفرجگاه
-حیات وحش
-استفاده چند منظوره
-حفاظت از محیط زیست
 
مدیریت منابع اراضی
-نظام بهره برداری از اراضی  زراعی و باغی در حوزه های آبخیز
-الگوی کشت درحوزه های آبخیز حساس به فرسایش خاک
- کاربرد مدل سازی در مدیریت اراضی زراعی و باغی در حوزه ها
-ک پارچه سازی اراضی درحوزه های آبخیز
 -کاربرد مدل سازی در مدیریت اراضی زراعی و باغی در حوزه ها
-  تبدیل دیمزار های کم بازده
-  حاصلخیزی خاک  در اکوسیستم های زراعی و باغی
 
ترویج ، آموزش و مشارکت مردمی
-توسعه پایدار روستائی با تکیه بر توان اکولوژیک مناطق
-توسعه صنایع جانبی کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در اقتصاد بهره برداران
-ترویج فرهنگ منابع طبیعی
-ترویج و آموزش مرتعداری، جنگلداری وآبخیزداری
-نظام بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده
-نظام شبانی در پایداری اکوسیستم های مرتعی
-نقش مشارکت مردمی در اصلاح و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده
-روش های اقتصادی کردن منابع طبیعی تجدید شونده
-مالکیت و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده
-درآمد زائی و ایجاد اشتغال پایدار در اکوسیستم های طبیعی
-مدیریت جنگل نشینی در اکوسیستم های طبیعی
 
بیو تکنولوژی و اصلاح نباتات
-کشت بافت گونه های جنگلی و مرتعی
-اصلاح گونه های جنگلی و مرتعی
-اصلاح گونه های سازگار با تنش های محیطی
-اصلاح گونه های مقاوم به آفات و بیماری ها
-تولید گونه های پر بازده و سازگار با محیط
-بانک ژن  و احیاءگونه های جنگلی و مرتعی
 
گیاه شناسی و جوامع گیاهی
-شناسائی گونه های گیاهی جنگلی و مرتعی
-جامعه شناسی اکوسیستم های طبیعی
-گیاهان داروئی مرتعی و جنگلی
- آت اکولوژی گونه های جنگلی و مرتعی