نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

1st International Conference on Supply Chain Management and Information Systems

نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶ تا ۲۹ مهر ۱۳۸۶ توسط انجمن مدیریت استراتژیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات