هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

The 8th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran

هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران