هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

7th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran

هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۸۶ تا ۲۹ آذر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران