ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

6th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran

ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۵ تا ۱۱ دی ۱۳۸۵ توسط دانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران