همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی

همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی

Scientific Congress of Iranian art, national identity

همایش علمی پژوهشی هنر ایرانی، هویت ملی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۷ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه هنر اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش :

الف) مطالعات تاریخی و تطبیقی و فنشناسی آثار

ب) بررسی و تحلیل آثار و شخصیتهای فرهنگی و هنری

ج) آسیب شناسی و نقد هنر معاصر