همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

cientific and Applied Symposium on Chilling and Frost Damage Control

همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۴ تا ۱۴ آذر ۱۳۸۴ توسط سازمان جهادکشاورزی استان یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی