سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی

سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی

سمینار ارزیابی صلاحیت بالینی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و آموزش پزشکی تهران با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای اصلی سمینار:

1.ارزیابی در محل کار:کاربردها و چالش ها

2.ارزیابی رفتار حرفه ای: دشوار ولی ضروری

3.نظام ارزیابی صلاحیت بالینی

4.ارائه بازخورد موثر

5.تحلیل و ارزشیابی نظام ارزیابی

6.کاربرد پورتفولیو/ لاگ بوک درآموزش و ارزیاب