هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی

هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی

8th Students Conference of Chemistry Engineering

هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۹ توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی