هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

7th Students Conference of Chemistry Engineering

هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ تا ۲۶ مهر ۱۳۸۶ توسط دانشگاه شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی