همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی

همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی

International Conference on Sayyed Jamal-Ul-Din Hosseini Asadabadi

همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۲ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر قزوین برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی بزرگداشت یکصد و پنجاهمین سال حیات فعال جمال الدین حسینی اسدآبادی