ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

6th Symposium on Advances in Science and Technology (5thsastech

ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی