اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲ خرداد ۱۳۸۷ توسط مهندسی مشاور سروآب در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب