همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

پوستر همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)

همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی) در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش:

محور اول:
بنیان های علم

- علم در اسلام
- تاریخ علم
- فلسفه علم
- اخلاق علم
- جامعه شناسی علم

محور دوم:
سنجش کمی و کیفی علم: ارزشیابی و آسیب شناسی

- نظریه های سنجش علم
- ابزار های سنجش علم
- شاخص ها کمی سنجش علم
- شاخص ها کیفی سنجش علم
- روش های کمی سنجش علمی
- روش های کیفی سنجش علم
- نظام های رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

محور سوم:
بروندادهای علمی:ارزشیابی و آسیب شناسی

- ابعاد روانشناختی بروندادهای علمی
- ابعاد جامعه شناسی بروندادهای علمی
- ابعاد مدیریتی و اجرایی بروندادهای علمی
- ابعاد علمی بروندادهای علمی
- مجلات معتبر
- مجلات سیاه
- مقالات علمی - پژوهشی
- مقالات علمی _ مروری
- مقالات علمی - ترویجی
- کتاب ها درسی و غیر درسی
- پایان نامه های تحصیلی
- پروانه ثبت احتراعات
- طرح های پژوهشی
- مقالات کنفرانس ها
- مقالات ISI
- مجلات ISI
- مجلات ISC
- مقالات ISC
- مقالات پر استناد و داغ
- پایگاه همایش های پر استناد فارسی

محور چهارم:
سازمان های سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی

- سازمان های سنجش علم در سطح ملی
- سازمان های سنجش علم در سطح بین المللی

محور پنجم:
جامعه علمی ایران: ارزشیابی و آسیب شناسی

- رفتارهای جامعه علمی
- اسیب ها، کجروی ها و سوء رفتارهای پژوهشی
- معیارها و شاخص های دانشمندی
- رتبه ها و مدارج علمی
- آیین نامه ارتقاء
- شاخص ها و معیارهای تعیین استاد نمونه
- شاخص ها و معیارهای تعیین پژوهشگر نمونه
- گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی
- شیوههای تخصیص اعتبار پژوهشی به پؤوهشگران
- آیین نامه چاپ مقالات دانشجویان دکتری
- آیین نامه تشویق چاپ مقالات در مجلات علمی معتبر
- آیین نامه ترفیعات و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

محور ششم:
رشد و توسعه علمی ایران: ارزشیابی و آسیب شناسی

- توسعه علمی کشور بر اساس شاخص های کمی پیشرفت علم
- بکارگیری علم و دانش در ایران
- تاثیر رشته در رشد و توسعه ملی
- تاثیر دانشگاه ها و مراکز آموزش در رشد و توسعه ملی
- تاثیر مراکز پژوهشی در رشد و توسعه ملی
- تاثیر پژوهشگران در رشد و توسعه ملی
- تاثیر استادان در رشد و توسعه ملی
- تاثیر بروندادهای علمی در رشد و توسعه ملی
- دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت
- معاونت های پژوهشی سازمان های دولتی و غیر دولتی
- همکاری های علمی ایران با سایر کشورها
- نقشه جامع علمی کشور و سایز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
- قانون اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- قانون برنامه پنجم کشور

 


دبیر اجرایی: دکتر چشمه سهرابی
دبیران علمی: دکتر چشمه سهرابی و دکتر شعبانی