همایش ملی مدیریت تربیت بدنی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی

همایش ملی مدیریت تربیت بدنی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ تا ۲ دی ۱۳۸۹ توسط حوزه معاونت سما واحد قائم شهر در شهر قائم شهر برگزار گردید.


محورهای همایش
فیزیولوژی ورزشی
- پاسخ ها و سازگاری های عصبی ، عضلانی ، قلبی و تنفسی در ورزش
- پاسخ و سازگاری های دستگاه ایمنی و غدد درون ریز در ورزش
- پاسخ ها و سازگاریهای بیوشیمیایی در ورزش
- تغذیه و کنترل وزن و اجرای ورزش
- ورزش و محیط
- ورزش و بیماریها
- فیزیولوژی تمرین (علم تمرین)
- و سایر موضوعات مرتبط با فیزیولوژی ورزشی

مدیریت ورزشی
- مدیریت ایمنی و بهره وری اماکن ورزشی
- توریسم ورزشی
- برنامه ریزی درس تربیت بدنی
- کارآفرینی ورزشی
- خصوصی سازی در ورزش
- کنترل ، نظارت و ارزشیابی عملکرد در تربیت بدنی
- و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت ورزشی

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
-اثر فعالیت بدنی بربالیدگی ، رشد و نمو
- اثرفعالیت بدنی بر رشد ادراکی ، شناختی ، وضعیت تحصیلی و اجتماعی
- یادگیری مهارت های ورزشی پایه و حرفه ای
- بررسی علم روانشناسی ورزشی و راهکارهایی برای کسب موفقیت
- و سایر موضوعات مرتبط با رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی ، حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی
- توانبخشی آسیب های ورزشی
- طراحی برنامه ای اصلاحی و درمانی
- شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی
- آسیب های رشته های ورزشی
- ورزش سالمندان، معلولان و بیماران خاص
- بیومکانیک آسیب ها و تکنیکهای ورزشی
- آنتروپومتری
- و سایر موضوعات مرتبط با آسیب های ورزشی ، حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی