سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فروش

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فروش

3rd Sales Management Covference

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت فروش در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۸۹ توسط شرکت ایده پردازان کسب و کار در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:
1.ترفیعات در خدمت فروش
2.ارتقاء فرهنگ و تغییر نگرش به شغل فروشندگی
3.آسیب شناسی فروش وفروشندگی در ایران
4.فروشندگی حرفه ای
5.تجربیات موفق در فروش
6.توسعه منابع انسانی و آموزش در فروش
7.کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در فروش
8.فضای کسب و کار و فروش
9.استراتژی و سیاست ها در فروش
10.جایگاه پخش در زنجیره تامین
11.مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
12.روشهای توسعه فروش